ارسال

ادامه تجمعات کارگران رینگ سازی مشهد


2017-07-06 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۵

کارگران کارخانه رینگ سازی مشهد برای دومین روز متوالی در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالباتشان و عدم اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، مقابل دفتر شورای اسلامی کارخانه تجمع کردند.
این کارگران روز چهارشنبه نیز دست به تجمع زده بودند. در کارخانه رینگ سازی مشهد حدود 1200 کارگر مشغول به کار هستند که خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل می باشند. طرح طبقه بندی مشاغل کنونی از حدود یک دهه قبل در این کارخانه به صورت ناقص اجرا شده است و به باور کارگران این مسئله باعث شده است تا محاسبه دستمزدهای آنها متناسب با شرایط کاری سخت آنها نباشد.

آخرین خبرهای ایران