ارسال

گسترش اعتصاب متحدانه نیروهای شرکتی مخابرات


2017-07-02 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

بنابه گزارشات، اعتصاب و اعتراضات متحدانه نیروهای شرکتی مخابرات مشهد با کشیده شدن به دیگر استانها ابعادی سراسری به خود گرفت.
صبح امروز یکشنبه 11 تیرماه در پانزدهمین روز از اعتصاب متحدانه کارکنان شبکه کابل هوائی و زمینی مشهد و ایستادگی آنان بر سر خواستهایشان، این اعتصاب به استانهای لرستان، خوزستان، همدان، مازندران و استان فارس نیز کشیده شد و کارکنان بخش خصوصی مخابرات این استانها ضمن اعتصاب، با برگزاری تجمع اعتراضی، خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، انعقاد قرارداد مستقیم و تامین امنیت شغلی شدند. کارکنان شبکه کابل هوائی و زمینی مشهد نیز در پانزدهمین روز اعتصاب خود، همچون روزهای گذشته در مقابل اداره کار استان خراسان رضوی دست به تجمع زدند. امروز دومین روز بود که این تجمعات به صورت گسترده و همزمان در چندین شهر و استان برگزار شد.

آخرین خبرهای ایران