ارسال

تجمع کشاورزان شهرستان رباط کریم


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه، جمعی از کشاورزان شهرستان رباط کریم با رفتن به تهران و برپایی تجمع مقابل استانداری، نسبت به عدم تحقق وعده های کاربدستان رژیم در خصوص حق آبه و سایر مطالباتشان اعتراض کردند.
کشاورزان معترض در خصوص برپایی این تجمع اعلام کردند، جهت تحقق حقابه کانال "محمدیه" و مخالفت با برداشتهای غیر مجاز از آب کانال به تهران آمده تا اعتراض خود را به این وضعیت نشان دهند. آنان می گویند چند ماه پیش استانداری به آنان وعده داده بود که طی برگزاری یک جلسه با اهالی این شهرستان در خصوص حقابه کشاورزان، مشکلات آنان را رفع کند ولی اکنون بعد از گذشت چند ماه هنوز با مشکل حقابه کانال محمدیه روبرو هستند.

آخرین خبرهای ایران