ارسال

تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اردبیل


2017-07-02 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

جمعی از کارگران شاغل و اخراجی کارخانه ذوب‌ آهن اردبیل در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان بار دیگر دست به تجمع مقابل استانداری اردبیل زدند.
معترضان می گویند، در کارخانه ذوب آهن اردبیل بیش از ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی فعالیت دارند که ۱8 ماه است معوقات مزدیشان پرداخت نشده است. در همین حال پیش از این نیز تعداد زیادی از  کارگران قراردادی کارخانه از سوی کارفرما به بهانه مشکلات مالی با اتمام قرارداد کار اخراج شدند.

آخرین خبرهای ایران