ارسال

تجمع خانوادگی کارگران اخراجی شرکت مخابرات بروجرد


2017-07-09 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۸

به گزارش منتشره، روز شنبه، جمعی از کارگران اخراجی شرکت مخابرات بروجرد در اعتراض به اخراج خود به همراه خانواده هایشان دست به تجمع زدند.
بر پایه این گزارش، روز پنجشنبه 15 تیر ماه 12نفر از کارکنان شرکتی مخابرات بروجرد که چندین بار در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبدیل وضعیت خود، دست به تجمع زده بودند، هنگامیکه قصد داشتند به سر کار بروند، مدیران مخابرات لرستان با بستن درب ساختمان اداره کل مانع از ورد آنان به داخل شدند. خواسته تجمع کنندگان، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و بازگشت به کار کارکنانی است که در هفته ها و ماههای گذشته اخراج شده اند.

آخرین خبرهای ایران