ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرم آباد در میدان مرکزی شهر


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

جمعی از کارگران شهرداری خرم‌آباد روز دوشنبه ۱۹ تیرماه در میدان ۲۲ بهمن این شهر تجمع اعترا‌ضی برپا کردند.
بنابه گزارشات، این چندمین بار است که این کارگران در اعتراض به چهار ماه تعویق دستمزد خود دست به اعتراض زده‌اند. کارگران که در منطقه یک خرم‌آباد کار می‌کنند می گویند، چهار ماه است حقوق نگرفته و زندگی شان در تنگنا قرار گرفته است اما شهرداری توجهی نمی‌کند. سال گذشته نیز کارگران شهرداری خرم آباد در اعتراض به تعویق دستمزدهایشان دست به اعتصاب و تجمعات متعددی زده بودند.

آخرین خبرهای ایران