ارسال

بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از اعتراضات توده های مردم علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی


2018-01-01| ۱۳۹۶-۱۰-۱۱

"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" با انتشار بیانیه ای، از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.
در این بیانیه آمده است: « این اعتراض ها و تظاهرات ها، فریاد و "نه" بزرگ به همه شرایط نکبت باری است که رژیم اسلامی به ضرب زور، کشتار و زندان بر آنان تحمیل کرده است. اعتراض ها و تظاهرات ها خیابانی حتی با امید و پیش فرض تداوم و گسترش آ‌نها، به تنهایی نخواهد توانست به اهداف مورد نظر منتهی شود. این خطر وجود دارد که رژیم با بکارگیری تمام قوه قهریه خود به دستگیری گسترده و سرکوب خونین معترضین خیابانی بپردازد. تجربه انقلاب ۱۳۵۷ و بسیاری از انقلاب ها و جنبش های دیگر نشان می دهد که در جوامع سرمایه داری و نیز استبدادی مانند ایران، بدون حضور قدرتمند جنبش کارگری، بدون اعتصاب های سراسری توسط بخش های مختلف کارگری، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان، تظاهرات ها و اعتراض های خیایانی به اهداف خود نمی رسند.» اتحاد بین المللی ضمن حمایت همه جانبه از به پاخواستن توده های اعماق در ایران، همه عناصر آگاه کارگری، معلمین و دانشجویی را دعوت میکنیم از فرصت پیش آمده در جهت سازماندهی معترضین در سطوح ممکن اقدام کنند!

آخرین خبرهای ایران