ارسال

بیانیە جمعی از کولبران اورامانات، پیرانشهر، سردشت و بانە در حمایت از اعتراضات مردم


2018-01-12| ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

جمعی از کولبران اورامانات، پیرانشهر، سردشت و بانە در بیانیه ای مشترک، حمایت خود را از اعتراضات سراسری مردم ایران ابراز کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما ضمن محکوم کردن رفتار غیر انسانی حاکمیت با شما هموطنان شریف، قاطعانە از اعتراضات سراسری و مطالبات برحق شما حمایت می کنیم و اطمینان داریم کە آتش زیر خاکستر سرکوب هرگز خاموش نخواهد شد و ما به صف شما خواهیم پیوست.»

آخرین خبرهای ایران