ارسال

برگزاری آکسیون در هامبورگ در حمایت از مبارزات مردم ایران


2018-01-12| ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

روز جمعه دوازدهم ژانویه برابر با 22 دیماه به فراخوان احزاب چپ هامبورگ آلمان، آکسیونی در حمایت از مبارزات مردم ایران برگزار شد.
شرکت کنندگان با هدف حمایت از "جنبش گرسنگان"، "حق کار، نان و آزادی"، "دفاع از اعتراضات زنان علیه آپارتاید جنسی"، " دفاع از مطالبات جوانان و دانشجویان"، " زندانیان سیاسی" و دفاع از سرنگونی جمهوری اسلامی در این آکسیون شرکت کردند. تجمع کنندگان همچنین مخالفت خود را با قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی منطقه اعلام کردند.

آخرین خبرهای ایران