ارسال

تداوم اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه


2018-01-13| ۱۳۹۶-۱۰-۲۳

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه ۲۳ دیماه، شماری از کارگران نیشکر هفت‌ تپه با تجمع در محوطه شرکت کشت و صنعت دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

کارگران معترض در خصوص اعتصاب خود گفته اند، آنها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و وعده‌های دروغین مقامات رژیم دست به اعتصاب زده اند. در جریان این تجمع شمار از کارگران بخشهای مختلف از جمله، کشاورزی، دفع آفات و بخشی از کارگران آبیاری در مقابل درب ورودی تجمع کرده و در را بسته و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند.

آخرین خبرهای ایران