ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین برای آزادی بازداشت شدگان


2018-01-03| ۱۳۹۶-۱۰-۱۳

بنابر گزارش‌ها، تجمع اعضای خانواده و بستگان شماری از بازداشت‌شدگان اخیر در برابر زندان اوین همچنان ادامه دارد.
روز چهارشنبه 13 دیماه جمعی از شهروندان و خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر برای سومین روز متوالی مقابل زندان اوین تجمع کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. بنابر آمار متفاوتی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان شده است، در جریان اعتراض‌های یک هفته اخیر در ایران بیش از یکهزار تن بازداشت و زندانی شده‌اند. در همین ارتباط، رئیس کل دادگستری استان تهران معترضان را "اغتشاش گر و آشوب طلب" عنوان کرده و روز چهارشنبه از آغاز تحقیقات مقدماتی درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران خبر داد.

آخرین خبرهای ایران