ارسال

بازداشت گسترده فعالین چپ در تهران


2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

گزارشات رسیده از تهران حاکی است که همزمان با فضایی شدید امنیتی در تهران و ادامه بازداشت ها، جمهوری اسلامی بازداشت گسترده فعالین چپ را آغاز کرده است.
همزمان با تشدید فضای امنیتی شهر تهران، موج بازداشت فعالین و نیروهای چپ در تهران همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد از این دستگیری ها، شبانگاه جمعه 15 دیماه "مهدی توپچی" از فعالین چپ در تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شد.

آخرین خبرهای ایران