ارسال

برگزاری تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در یونان


2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

جمعی از اعضای حزب کمونیست ایران و فعالین سیاسی مقیم آتن با برگزاری آکسیونی مقابل سفارت جمهوری اسلامی، از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت و پشتیبانی کردند.
معترضان با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در آتن، سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را محکوم کرده و علیه این رژیم شعار دادند. در ادامه رفیق "کیوان احمدی" به نمایندگی از طرف رفقای حزب کمونیست ایران در یونان، بیانیه ای در محکومیت سرکوب گری های جمهوری اسلامی و در حمایت از مبارزات سراسری مردم آزادیخواه ایران قرائت کرد.

آخرین خبرهای ایران