ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان مقابل زندان اوین


2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

با ادامه بازداشت ها به دنبال اعتراضات سراسری ضد حکومتی در شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان مقابل زندان اوین همچنان ادامه دارد.

خانواده های بازداشت شدگان با برپایی چادر در مقابل زندان اوین، خواستار آزادی فرزندان خود و سایر بازداشت شدگان هستند. تجمع کنندگان روز شنبه 16 دیماه نیز برای هفتمین روز متوالی به اعتراضات خود ادامه داده و اعلام کردند، تا آزادی بستگانشان به تحصن خود ادامه خواهند داد. به گفته مقامات حکومتی، در جریان اعتراضات ضد حکومتی در تهران دستکم 450 تن بازداشت شده اند. با این حال گزارشات حاکی است که بازداشت ها در شهرهای ایران به ویژه تهران همچنان ادامه دارد. به دنبال تظاهرات گسترده خیابانی مردم معترض، جمهوری اسلامی موجی از بازداشت ها به ویژه بازداشت فعالین و نیروهای چپ را آغاز کرده است.

آخرین خبرهای ایران