ارسال

برگزاری آکسیون اعتراضی در هلند


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

به گزارش کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد هلند، روز شنبه 16 دیماه آکسیونی اعتراضی علیە رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت و پشتیبانی از خیزشهای وسیع مردمی و تظاهرات و اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران، با شرکت شمار زیادی از فعالین و اعضاء احزاب سیاسی در شهر "آمستردام" هلند برگزار گردید.
در این آکسیون که طی فراخوانی از سوی " کمیته‌ حمایت از خیزش مردم زحمتکش و مبارزات کارگران ایران - هلند " متشکل از تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران کمیتە هلند، میز کتاب آمستردام، سازمان فدائیان "اقلیت" ، سازمان زنان هشت مارس و جمعی ازفعالین مستقل و کارگری و  چپ و کمونیست، در میدان "دام" امستردام برگزار گردید، از ساعت یک بعد از ظهر بە وقت اروپای مرکزی شروع گردید و با خواندن سرود و متون انقلابی و همچنین سردادن شعارهایی نظیر " کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد" کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد" مرگ بر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نابود باید گردد" تا ساعت 3 بعدازظهر ادامە یافت. لازم بە ذکر است مکان برگزاری این آکسیون به وسیله عکس، پوستر، پرچم و پلاکاردهایی نیز کە روی آنها شعارهای انقلابی نوشتە شدە بود مزین شده بود.

آخرین خبرهای ایران