ارسال

برگزارى آکسيون اعتراضی در حمایت از تظاهرات سراسری ایران در دانمارک


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

به گزارش کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد دانمارک، روز شنبه 6 ژانويه برابر با 16 ديماه با فراخوان تشکيلات خارج از کشور حزب کمونيست ايران واحد دانمارک، کميته دفاع از زندانيان سياسى، کانون پوينده، ميز کتاب کپنهاک و کانون انديشه، در برابر سفارت ایران در کپنهاک از ساعت 14 تا 16 آکسيونى بر گزار شد.  
در جریان این آکسیون شمارى زيادى از نيروها و فعالين جنبش سوسياليستى  و آزاديخوه در برابر سفارت رژیم اسلامى دست به تجمع زدند. در اين همايش، نمايندگانى از گروه هاى چپ و سوسياليست و نيز آزاديخواهان چپ منفرد، در همبستگى با توده هاى به پا خواسته شرکت داشتند. از جمله پشتيبانان و سخنرانان اين اکسيون از حزب چپ دانمارک (ليست متحد )، حزب کمونيست کارگرى کوردستان عراق ، ميز کتاب کپنهاک ، کميته دفاع از زندانيان سياسى، "ی ن ک" و تنى چند از فعالين سياسى و اجتماعى را مى توان نام برد. در ادامه به نمايندگى از طرف کميته دانمارک "گوهر معمارزاده" بيانيه حزب کمونيست ايران را ارائه داد.  سپس "اسعد رستمى" به زبان کوردى در مورد ضرورت پشتيبانى سراسرى از جنبش شکوهمند جارى در ايران  سخنانى ايراد نمود. استفبال شرکت کنندگان از اين اکسيون طوری بود که سفارت حکومت اسلامى در هراس از اشغال، با حلقه حفاظتى پليس و گارد ويژه سرمايه به شدت نگهبانى مى شد. در اين اکسيون اعتراضی، با سرود و شعارهاى انقلابى  مانند "نان ، کار، آزادى"، "کارگر زندانى، زندانى سياسى آزاد بايد گردد"، "بسيجى، سپاهى، نيروى انتظامى مزدور ارتجاعى"، "حکومت اسلامى، اى دشمن آزادى عمرت به سر رسيده"، "اتحاد مبارزه پيروزى"، "حکومت ضد زن نمى خواهيم نمى خواهيم" و "اعتصاب اعتصاب ، مدرسه انقلاب" با خیزش توده های مردم ایران اعلام همبستگی نمودند.

آخرین خبرهای ایران