ارسال

برگزاری آکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در نروژ


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

به گزارش کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد نروژ روز شنبه 16 دیماه، آکسیونی با ‌شرکت شماری از احزاب چپ و رفقای تشکیلات حزب کمونیست ایران واحد نروژ در اعتراض به نظام جمهوری اسلامی بگذار گردید.
در جریان این آکسیون که از سوی احزاب مختلف به صورت جداگانه فراخوان داد شد بود، ابتدا اهداف و ضرورت آن توسط "خالد ایصافی" بیان گردید. سپس بهروز ناصری سخنانی ایراد نمودند. در ادامه احزاب دیگر پیامهای خود را قرائت نمودند.  در میان پیامها شعار "مرگ بر جموری اسلامی ایران"، "زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیدە"، "سفارت جمهوری اسلامی این لانە جاسوسی تعطلیل باید گردد" از طرف شرکت کنندگان سر دادە می شد. در لحظات آخر پرچم ایران و عکس تعدادی از رهبران جمهوری اسلامی از طرف حاضرین بە آتش کشیدە شد. بعد از اتمام آکسیون، حاضرین با سردادن شعارهای اعتراضی به سمت پارلمان نروژ راهپیمایی کردند.

آخرین خبرهای ایران