ارسال

حمله نیروهای رژیم به تجمع معترضان مقابل زندان اوین


2018-01-08 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

در ادامه تجمع اعتراضی جمعی از خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، روز دوشنبه 18 دیماه، نیروهای امنیتی رژیم به سوی معترضان گاز اشک آور پرتاب کرده و آنان را مورد یورش قرار دادند.
جمعی از خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از یک هفته پیش مقابل زندان اوین چادر زده و با برپایی تجمعات اعتراضی، خواستار آزادی فرزندان و سایر بازداشت شدگان هستند. روز دوشنبه 18 دیماه همزمان با ادامه این اعتراضات، نیروهای امنیتی رژیم با استفاده از گاز اشک آور به آنان حمله کرده و سعی در متفرق کردن معترضان کردند.

آخرین خبرهای ایران