ارسال

اعلام حمایت زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج از اعتراضات مردمی


2018-01-08 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج ضمن محکوم کردن سرکوب مردم ایران توسط رژیم، از مطالبات به حق آنها حمایت کرده و از مردم ایران خواستند همچنان برخواسته های به حق خودشان پافشاری کنند.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر که از 10 روز پیش در اعتراض به وضعیت حاکم بر زندان و فشار بر زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب زده اند، حمایت و همبستگی خود را با مردم معترض ایران ابراز کردند. قابل ذکر است، بیش از ده روز است که این زندانیان در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و عدم توجه مسوولین زندان به خواسته هایشان ، دست به اعتصاب دسته جمعی زده و از پذیرش جیره غذای زندان خودداری می کنند. آنان اعلام کرده اند که تا برآورده شدن خواسته هایشان، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر خوارستار برخورداری از تلفن جهت ارتباط با خانواده ها، بهبود کیفیت غذا و تغذیه سالم، دسترسی به روزنامه، باشگاه و هواخواری در طول روز، تامین سیستم گرمایشی و تهویه هوا، رسیدگی به زندانیان بیمار و اعزام سریع آنان به مراکز درمان هستند.

آخرین خبرهای ایران