ارسال

ادامه آکسیون های اعتراضی در یونان در حمایت از مبارزات مردم ایران


2018-01-08 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

در ادامه تجمعات و آکسیون های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در یونان، روز دوشنبه 18 دیماه جمعی از فعالان سیاسی مقیم یونان از جمله تعدادی از اعضای حزب کمونیست ایران با تجمع مقابل پارلمان یونان در میدان "سین داغمه" آتن ضمن اعتراض به سرکوبگری های جمهوری اسلامی، بار دیگر از مبارزات و اعتراضات مردم ایران حمایت کردند.
معترضان با حمل پلاکاردهایی مقابل پارلمان یونان تجمع کرده و علیه حکومت ایران شعار دادند. تجمع کنندگان همچنین با قرائت پیام هایی شهروندان یونان و رهگذران را از وضعیت مردم ایران آگاه کردند. در همین حال تجمع کنندگان با جمع آوری امضا، قصد دارند تا آن را به پارلمان یونان تحویل داده و از پارلمان بخواهند سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را محکوم کند. فعالین سیاسی مقیم یونان همچنین قصد دارند تا طی نشستی با احزاب سیاسی به ویژه احزاب چپ پارلمان، از آنان بخواهند موضع خود را نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی در ایران اعلام کرده و رژیم ایران را محکوم کنند.

آخرین خبرهای ایران