ارسال

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران سد شفارود


2018-2-014| ۱۳۹۶-۱۱-۲۵

به گزارش منتشره، روز سه شنبه 24 بهمن ماه، اعتصاب کارگران سد شفارود پس از یک هفته به دنبال دستیابی به بخشی از مطالبت شان به طور موقت پایان یافت.

این کارگران که روز سه شنبه 17 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زده بودند پس از دریافت دو ماه مطالبات معوقه خود از پیمانکار، به اعتصاب خود پایان دادند. آنان اعلام کردند مسئولان وعده داده اند تا پایان سالجاری باقیمانده دستمزد معوقه، عیدی و سنوات کارگران را پرداخت کنند. کارگران افرودند در صورتی که تاپایان سال کلیه مطالبات آنان پرداخت نشده باشد مجددا دست به اعتصاب گسترده تری خواهند زد.

آخرین خبرهای ایران