ارسال

اعتصاب زندانیان در بزرگترین زندان افغانستان


2017-04-07 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۸

صدها زندانی در زندان "پلچرخی کابل"، بزرگترین زندان افغانستان از روز 13 فرودین ماه با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذا زدند.
این زندانیان نسبت به فساد در داخل زندان معترض بوده و خواستار کاهش مدت حبس خود می باشند. در همین حال رئیس زندان های کشور افغانستان امروز جمعه ادعا کرد که این اعتصاب پایان یافته است. بیش از هشت هزار نفر در زندان پلچرخی کابل، بزرگترین زندان افغانستان، نگهداری می شوند. پیش از این بارها زندانیان در ولایات مختلف افغانستان، به دلیل عدم رسیدگی به پرونده‌هایشان، فساد اخلاقی و بدرفتاری ماموران دست به اعتراض و در برخی ولایات اقدام به اعتصاب غذایی کرده‌اند.

آخرین خبرهای جهان