ارسال

تظاهرات گسترده در آرژانتین علیه کاهش محکومیت یک شکنجه گر


2017-05-11 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

صدها هزار تن از شهروندان آرژانتینی با اشغال میدان "مه" بوئنوس آیرس، به تصمیم دادگاه عالی نسبت به کاهش مجازات یکی از شکنجه گران دوران دیکتاتوری این کشور اعتراض کردند.
بسیاری از معترضان روسری سفید بر سر داشتند؛ سرپوشی که برای سال ها نماد مبارزه مادران و مادربزرگانی بود که به دنبال روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدید شده خود در سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بودند. روز چهارشنبه 20 اردیهشت ماه عالی ترین نهاد قضایی آرژانتین با کاهش مجازات حبس "لوییس موینا"، آدم‌ربا و شکنجه‌گر رژیم دیکتاتوری این کشور موافقت کرده بود. در جریان حاکمیت ۶ ساله نظامیان در آرژانتین حدود ۳۰ هزار نفر از مخالفان عمدتا چپ‌گرا ناپدید شدند. نزدیک به چهار دهه است که مادران روسری سفید خواستار روشن شدن سرنوشت عزیزان مفقود خود و مجازات مرتکبان جنایت علیه بشریت هستند.

آخرین خبرهای جهان