ارسال

اقدامات سرکوبگرانە علیە مردم کردستان محکوم بە شکست است


سعید امانی

2017-10-01 | ۱۳۹۶-۰۷-۰۹

همکاری و پشتیبانی دو رژیم فاشیست شوینست اسلامی ایران و تورکیە با دولت مرتجع عراق برای محاصرە نمودن اقلیم کردستان، بە دلیل برگزاری همە پرسی استقلال و اقدام برای تعین سرنوشت خود، اقدامی ضد انسانی، ضد دیموکراتیک، سلطە طلبانە و ناقض آشکار حقوق اولیە هر ملتی است.

سخنگوی نیروهای مسلح ڕژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رزمایش مشترک برگزار کنند. هدف از این رزمایش، همکاری رژیم اسلامی برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری، سخنگوی نیروهای مسلح رژیم اعلام کرد:"در اجرای سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و به دنبال درخواست دولت عراق در جهت همکاری جمهوری اسلامی ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق صبح روز شمە ٨ مرداد ماه نشست فرماندهان نیروهای مسلح به ریاست سرلشکر پاسدار باقری در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد". وی افزود:" در این جلسه با تأکید مجدد بر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق و غیرقانونی بودن همه‌پرسی استقلال در شمال عراق، تصمیمات لازم جهت امنیت مرزها و پذیرش نیروهای دولت مرکزی عراق برای استقرار در پایانه‌ها اتخاذ شد." مسعود جزایری در پایان گفت:" همچنین مقرر شد در رزمایش مشترک توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و واحدهایی از ارتش عراق در مرزهای مشترک در مناطق مرزی قصر شیرین تا پرویزخان، مرز باشماق در مریوان و مرز تمرچین در پیرانشهر در روزهای آینده برگزار شود."

در پی انجام همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان و اعلام مخالفت دولت عراق با نتیجه آن، نیروهای نظامی عراق می خواهند کنترل مرزهای این منطقه را در دست بگیرند. در همین زمینه خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام کرد خبر داد که نیروهای ارتش عراق در بخش ترکیه‌ای مرز با اقلیم کردستان مستقر شده‌اند .پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در روز دوشنبه هفته گذشته، دولت مرکزی عراق خواهان لغو نتیجه این همه‌پرسی شده و هشدار دادە که در صورت رد این خواسته، اقلیم کردستان با تحریم، انزوای بین‌المللی و مداخله نظامی احتمالی روبه‌رو خواهد شد. دولت عراق همچنین خواستار در اختیار گرفتن کنترل دو فرودگاه سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان و نیز بازپس‌گیری کنترل گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان در مرزهای ایران، عراق و سوریه است، امری کە مقامات اقلیم کردستان شدیدن آنرا رد کردەاند.

هر سه دولت همجوار مرتجع اسلامی که در ضدیت و دشمنی با حقوق و آزادیهای مردم کردستان، هماهنگ عمل می کنند، در موارد زیادی بر سر زیاده خواهی و توسعه طلبی و سهم خواهی در کشاکشهای منطقه با هم مشکل داشته اند و دارند. دخالتهای جمهوری اسلامی در همه عرصه های حیات و حاکمیت مردم عراق، در تداوم جنگ افروزی و کشتار و خونریزی دراین کشور برکسی پوشیدە نیست. لشکر کشی و دخالت دولت فاشیست ترکیه به عراق و سوریه هم همین طور است. بنابراین توافق این سه دولت در مخالفت با حق تعین سرنوشت مردم کردستان در عراق و برگزاری رفراندم را جز با عملکرد افکار شوینیستی و دیکتاتوری این دولتها و دشمنی شان با آزادی و حقوق انسانی مردم کرد، نمی توان توضیح داد. 

از سوی دیگر موضع مخالف قدرتهای سرمایه داری از جمله آمریکا، انگلستان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی، کە بسیار جایی امید مقامات اقلیم کردستان بودند، با حقوق دمکراتیک مردم کردستان در انجام رفراندم و استقلال کردستان خود، نیز بار دیگر پرده از چهره ریاکارانه "دفاع از حقوق بشر" آنها برداشت. آنها بار دیگر نشان دادند که دفاع ظاهری از حقوق بشر و دمکراسی مورد ادعایشان تا چە اندازە فریبکارانه است و هدف و رسالت این ادعاها چیزی جز تامین منافع خود در این منطقه نیست. تنها چیزی که آنها به آن نمی اندیشند، آزادی و حقوق مردم کردستان است. احزاب و جریانات و اشخاصی که تلاش می کنند آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ محلی و منطقه ای را " هم پیمان، دوست و حامی مردم کردستان" جلوه دهند، خاک به چشم مردم می پاشند و در پی تأمین منافع و مصالح خود و هم پیمانانشان هستند، که با مصالح واقعی مردم ستمدیده کردستان بیگانه است. تأمین حقوق مردم کردستان تنها به تکیه بر نیروی مقاومت و مبارزاتی خود آنان و پشتیبانی انسانها و نیروهای آزادیخواه انسان دوست در منطقه و سەرتاسەر دنیا ممکن خواهد بود.

همه‌پرسی استقلال کردستان عراق روز سوم مهر با مشارکت ۷۲ درصد واجدان شرایط برگزار شد، و  بیش از ۹۲ درصد شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. نتیجە همە پرسی موجی از شادمانی را در لە دل مردم تشنە آزادی در شهر و روستا هایی کردستان ایران را نیز موجب شد و یک حرکت خود جوش برای پشتیبانی از حق تعین سرنوشت مردم کردستان عراق براه افتاد کە مردم انقلابی و مبارز کردستان ایران این حرکت را بە یک نمایش قدرت و پاسخی بە تهدیدها و مانۆڕهای ڕژیم، کە برای مرعوب نمودن مردم کردستان و لغو آن همە پرسی صورت میگرفت، تبدیل نمودند. مشابە این حرکت در دیگر بخشهای کوردستان نیز مشاهدە گردید.

ڕژیم ضد آزادی جمهوری اسلامی برای زهر چشم گرفتن از مردم مبارز کردستان ایران، چند روزی است در یەک اقدام جنایتکارانە شروع بە بازداشت نمودن کسانی کردە است کە در تظاهرات های پشتیبانی از همە پرسی استقلال کردستان عراق شرکت داشتند و شناسایی شدەاند. تاکنون دەها نفر از این افراد دستگیر و بە مکانهای نا معلوم بردە شدەاند. ولی این اقدامات زبونانە، مثل همیشە، با شکست روبرو میشود و باعث نفرت بیشتر مردم از ڕژیم خواهد شد. هم دلی و همکاری و پشتیبانی مردم کارگر و زحمتکش و انسانهای آزادی خواه در دیگر بخش های کردستان با مردم حق طلب کردستان عراق میتواند تمام فشار و نقشە های دولت های جنایتکار عراق، ایران و تورکیە را خنثا نماید.

آخرین مطالب