ارسال

خجستە باد اول ماه مە، روز جهانی کارگران!


اردشیر نصرالە بیگی

2017-04-05 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۶

این نە عید ملت هاست و نە عید مذاهب، اول ماه مه، جشن اتحاد همە کارگران جهان از هر ملیت و مذهب است. در این روز نە قدیسی از آسمان نازل شدە و نە پادشاهی بر تخت نشستە است، اول ماه مه یادآور نبرد قهرمانانە گردانی از سپاه جهانی کار علیە سلطە زمینی و آسمانی سرمایە است! این روز نە متبرک سجد و کلیساست و نە روز پایکوبی در کافەها و دربارها، اول ماه مە روزیست کە پرولتاریای جهان اتحاد و عزم استوار خود در مبارزە برای رهائی را جشن میگیرد! هر سال در اول ماه مە همە چرخهای تولید از حرکت باز می ایستد تا آن قدرت عظیمی کە جهان سرمایەداری بر استثمار او بنا شدە است، در برابر این جهان واژگونە بایستد وبا بانگی رسا بە همە جهان اعلام کند کە ما پرولتاریای جهانی سازندگان سرمایەایم و نابود کنندگان آن! حیات سرمایە از کار ورنج ماست و مرگ سرمایە در قدرت اتحاد ما!
بگذار تمام دنیای کهن- دنیای پوسیدە صاحبان ثروت و قدرت- در پیام اول ماه مە مرگ خودرا ببینند! این پیام رهائی میلیونها مردم تحقیر شدە تحت ستم فزون و اعصار است! اول ماه مە عید قربانیان دنیای کهن و برپادارندگان چهان آیندە است!
اول مە جشن اتحاد امروز و پیروزی فردای پرولتاریای جهانی است!
زندە باد اول ماه مە، روز جهانی کارگر!

آخرین مطالب