ارسال

تزهایی در باره‌ی اخلاق کمونیستی در روابط زناشویی


(ترجمه و تنظیم- عباس منصوران)

2017-04-29 | ۱۳۹۶-۰۲-۰۹

نوشته کولنتای در تزهایی در باره اخلاق کمونیستی در روابط زناشویی در روزنامه زن، در سال 1921 در کمونیستکا (زن کمونیست) – خلاصه ای است از سخنرانی‌های وی در مسکو در دانشگاه سوردلف.

تزها ۱- خانواده و زناشویی یک پدیده تاریخی و موقت و وابسته به مناسبات اقتصادی است.

۲- خانواده همانند مذهب و اخلاق و قوانین ووو از ساختار و مناسبات تولیدی و اقتصادی جامعه بنیان می‌گیرد.

۳-هرقدر که بیشترین وظایف تولیدی بر عهده خانواده گذاشته شود، نه بر عهده جامعه، روابط خانوادگی و زناشویی نیز به همان نسبت ثابت تر خواهد بود.

۴-خانواده در اقتصاد طبیعی (پیشا سرمایه‌داری) از همین منجمد‌ بودگی و مطلق برخوردار بود، زیرا در آن دوره خانواده واحدی بود منفرد. هم زمان، همانند یک واحد تولیدی و نیز مصرفی. و این ثبات به گذار به تجارت مبادله ای از دست می‌رود.

۵-با این گذار به سرمایه داری، قید و بندهای زناشویی، خانوادگی سست‌ می‌گردند.

۶-زیر تاثیر سرمایه داری، سه عنصر اساسی، خانواده را تشکیل می دهد:

محاسبه اقتصادی یا مالی –پولی

وابستگی زن به مرد ونه به جامعه،

نگهداری و مراقبت از کودکان

–7 در سرمایه داری، خانواده، یک واحد اقتصادی در شبکه های اقتصادی است. خانواده یک سلول اقتصادی است، یعنی که یا تولید کننده است یا مصرف کننده. اقتصاد فردی که از حق مالکیت خصوصی سرچشمه می‌گیرد اساس خانواده بورژوایی است.

دگرگونی بزرگ در مرحله دیکتاتوری پرولتاریا

۸-خانواده در اقتصاد کمونیستی، از سلول اقتصادی رها می‌شود. کلیه وظایف اقتصادی خانواده ناپدید می‌گردد. از تهیه غذا تا پخت و پز و شستشو و مراقبت از بچه ووو.

نه تنها برای آنکه نامفیدند، بل که برای جامعه‌ انسانی زیان آورند. مانند مصرف زیان آور و نا لازم هر چیز... مانند مصرف غیرمولد نیروی کار، به ویژه نیروی کار زنان..

9- در این گام، خانواده اهمیت اقتصادی اش را از دست می‌دهد. وابستگی زنان به مردان از بین می‌رود. کار زن، با پیدایش وظیفه کار عمومی ارزش مستقلی در جامعه می یابد. این کار زن، مستقل از رابطه خانوادگی و زناشویی وی می باشد وآزادانه و رها.

10- مراقبت از کودکان و تمامی وظایف از خانواده به جامعه واگذار می شود. واحد خانوادگی به شکل زناشویی کنونی و والدین، ناپدید می شود.

خانواده محدود می شود، و اشکال مختلف و نابرابر رابطه جنسیتی بین دو جنس مختلف نیز.

11- آیا کدام شکل زناشویی بهتر از هر شکل دیگری مطابق با منافع جامعه کارگری است؟ آیا در مرحله گذار از سرمایه داری به کمونیسم به چه شیوه‌ای باید باشد تا ویرانگر نبوده، برعکس جامعه را نیرومند سازد، و به این وسیله، بنای کمونیسم را آسان‌تر گرداند. حقوق نو و ارزش ها و اتیک های کمونیستی دراین فرایند در حال شکل گیری است و... 12- زناشویی وظایف اقتصادی – اجتماعی خانواده پیشین را از آن سلب کرده بود. این روند، در جامعه کارگری به شمار نخواهد آمد. نفس زناشویی، دیگر مهم نخواهد بود و نتیجه آن- کودکان اهمیت خواهند یافت. ضوابط شورایی کارگران، حقوق فی مابین زوجین را قانونی می داند ونه هیچ مرجع ویا سوم شخصی را.

13- حقوق نوین، باید ارتباط مادی مادری با منافع عمومی را تاکید کند. حقوق والدین مرسوم وسنتی در جامعه و مناسبات سرمایه داری، جای خود را به حقوق جامعه کارگری (سوسیالیستی) می‌سپارد. حق زناشویی جای خود را به تنظیم مستقیم رابطه‌ی حکومت کارگری با رابطه مادری یا رابطه مادر با کودک و جامعه کارگری می‌سپارد. حق پدری نباید از راه زناشویی ثبت شود (یعنی که پیوند زناشویی لازم به ازدواج نیست) بلکه با تنظیم مستقیم رابطه بین پدر و کودک (نه از جنبه مادری)، تضمین بارداری، شیردهی، تربیت اجتماعی ووو

14- رابطه زناشویی، بین دو جنس مخالف، با رویکرد به دو مورد زیربرقرار می‌شود:

الف: بهداشت و سلامتی جامعه.

ب- افزایش یا کاهش جمعیت.

15- نه مواد حقوقی [قانون] بلکه اتیک کمونیستی است که تنظیم کننده روابط بین زن ومرد در جامعه کارگری است. منافع فرزندان در دیکتاتوری پرولتاریا اعتبار خواهد یافت.

کمونیسم و اخلاق زناشویی

16- در مناسبات تاریخی و اقتصادی، همراه با هر مرحله و دوران تولیدی تاریخی، زناشویی و اخلاق متناسب با آن دوران را پدید آورد.

زیرا که هر طبقه‌ای نیز اخلاق ویژه خود را دارد. دروغ و ریا، اخلاق دوگانه (دوبل مورال)، اساس اخلاق (مورال) بورژوایی است.

17- در مورد رابطه بین دو جنس مخالف، اخلاق کمونیستی باید پیش از هر چیز هرگونه ریا کاری و اخلاق دوگانه را از میان بردارد.

18- رابطه جنسی بین دو نفر، بر مبنای بهداشت و تکامل همبستگی های روحی و معنوی است.

کولنتای بهداشت جمعمی، سلامت جامعه را اصل می گیرد. نیاز جنسی را یک اصل طبیعی می شمارد که در آن زیاده روی را مردود می شمارد.

جامعه ای سالم شرط اخلاق کمونیستی است.

19- وضعیت روانی والدین بر کودکان تاثیر مستقیم می‌گذارد. بنابراین اتیک کمونیستی سلامت بشریت، آمیزش جنسی را که تنها با گرایش جسمی همراه باشد، محکوم می کند. این رابطه باید همراه با عشق و گرایش و دلباختگی باشد.

از جمله دیگر نوشتارهای الکساندرا کولنتای

۱۹۰۰ مسئله کارگران در فنلاند.

۱۹۰۸ زن و خانواده.

۱۹۰۹ پایه‌های اجتماعی مسائل زنان.

مجلد ۱ کارزار زنان برای رهایی اقتصادی.(نشر ۱۹۷۳)

مجلد ۲ زن و خانواده (نشر ۱۹۷۶)

مجلد۳ کارزار زنان برای حقوق سیاسی (نشر ۱۹۷۹)

۱۹۱۴ به تمامی زنان سوسیالیست سراسر جهان.

۱۹۱۴دفاع از سرزمین پدری یا همبستگی بین‌المللی؟

۱۹۲۱ خانواده و حکومت کارگری.

۱۹۲۱ اپوزیسیون کارگری حزب کمونیست روسیه: مبارزه برای دمکراسی کارگران در اتحاد شوروی.

۱۹۲۲به زودی.

۱۹۲۳ یک گفتگوی شنودی.

۱۹۲۳ اخلاق نوین و طبقه کارگر.

۱۹۲۶موقعیت زنان در توسعه اقتصادی جامعه.

۱۹۴۵ نخستین گام.

رفیق عزیز!

زندگانی زیادی را زندگی کرده ام.

یادداشت‌های روزانه ‌آلکساندرا کولنتای ۴۰-۱۹۳۰.

رفتار سوسیالیست‌های روسی. مروری بر خبر،‌ مارس ۱۹۱۶.

عشق سرخ (رمان) نیویورک: ۱۹۲۷.

عشق آزاد. لندن ۱۹۳۲.

کمونیسم و خانواده.

زندگی نامه یک زن رها شده جنسی کمونیست.

روابط جنسی و مبارزه طبقاتی،عشق واخلاق نوین.

مبارزه زنان کارگر برای حقوق‌ خویش.

روز جهانی زن.

گزیده آثار آلکساندرا کولنتای.

عشق زنبوران عسل کارگر. ۱۹۲۵.

یک عشق عظیم(نوول).

برگزیده نوشتارها و سخنرانی‌ها .

ضرورت‌های آلکساندرا کولنتای.

(ترجمه و تنظیم- عباس منصوران)

آخرین مطالب