ارسال

شورا امید مردم


فریدون ناظری

2018-01-13| ۱۳۹۶-۱۰-۲۳

  رزمندگان سرود خوان + در شهر و در خیابان
همسان، زنان و مردان + همراه با جوانان
در پرده ای خوش الحان + لیکن چو شیر ژیان
گویند به خلق ایران + توصیه، هم فراخوان:
مسکن، رهایی، گندم + قدرت به دست مردم (2)
با جوشش و حرارت + پر شور و با جسارت
هوشیار و با سیاست + متانت و کیاست
با تدبیر و جلادت+ خواهنده ی سعادت
فریادشان طراوت + در نزد با سخاوت:
مسکن، رهایی، گندم + قدرت به دست مردم (2)
گویند رگان آلام + سرمایه است و اسلام
باید زنیمشان لگام + جرثومه های بدنام
آخوند و شیخ و امام + با قدرت و بی ابهام
بهر رسیدن به کام + فریاد زنیم خاص و عام
مسکن، رهایی، گندم + قدرت به دست مردم (2)
خامنه ای تو شاهی + چاه کن بیخ چاهی
زباله ای و کاهی + ما میدهیم گواهی
با ارتش و سپاهی + روی خواهی نخواهی
تمام شود سیاهی + با نور صبحگاهی
مسکن، رهایی، گندم + شورا امید مردم (2)

آخرین مطالب