ارسال

انقلابی دیگر


هژیرنینا

2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

از دهان رهایی بر می خیزند
میان گامهای،
كه خیابان را به بیداری می خوانند
دردیدگان سرودی
ولحظه های انتظار
اتحاد!
درمشتهای گره شده
می كوبند بروحشت شان
چه رزمی ست
برشانه های شكوه
انگیزه تان، نسیم سحری را مژده می دهد
وتپش رنجها
كه با شب بیگانه است
تمام پنجره ها خیره به افتاب حقیت اند
چه هلهله ای است!
درخیابان سنگر گرفته
چه فریادها موج می زند در بادها
تورا در بهارارزوهایم می خوانم
درجستجوی روئیدن كشتزاران
انجا كه خیل گرسنگان لبخند زندگی را
به یكدیگر هدیه می دهند
تورا دراعتصاب كارگران می بینم
در اول مه
درپایكوبان 8 مارس
تورا در قلب انقلاب ایران می بینم

  6 ژانویه 2018

آخرین مطالب